Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beurzen

Wat?

Een beurs laat toe om (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen. 

Een beurs kan kortlopend (1 jaar) of langlopend (maximum 3 jaar) zijn. 

Voor een kortlopende beurs komen zowel  jonge, beloftevolle kunstenaars als reeds erkende, gevestigde kunstenaars in aanmerking. Het omvat de vroegere ontwikkelingsgerichte beurzen, werkbeurzen en werkverblijven. Een kortlopende beurs kan ook gebruikt worden voor een residentie in het binnen- of buitenland.

De meerjarige beurs is voorbehouden voor de al erkende, gevestigde kunstenaar. 

Het verschil met een projectsubsidie ligt in de belangeloosheid van de beurs: er wordt geen enkele tegenprestatie verwacht. Bij een projectsubsidie wordt er verwacht dat het omschreven project gerealiseerd en financieel verantwoord wordt.

Voor wie? 

Een beurs kan alleen toegekend worden aan individuele begunstigden actief binnen het professionele Kunstenveld. Het kan gaan om kunstenaars, vormgevers, architecten, …

Nationaliteit is van geen tel bij het aanvragen van beurzen, er moet alleen een link met de Vlaamse Gemeenschap zijn.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling op basis van de inhoudelijke criteria. 

Functies?

Een beurs is exclusief verbonden aan de functie ontwikkeling. 

Criteria?

De beursaanvragen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Voor kortlopende en meerjarige beurzen zijn deze criteria verschillend. 

Voor kortlopende beurzen zijn de criteria: 

  • de kwaliteit van de motivatie
  • het groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar
  • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Voor meerjarige beurzen zijn de criteria: 

  • kwaliteit van de motivatie
  • het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
  • de bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar
  • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Indiendata?

Op 6 juli besliste de Vlaamse Regering om het aantal subsidierondes voor projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet aan te passen. De drie rondes met indiendatum 15/01, 15/05 en 15/09 worden vanaf 2019 teruggebracht naar twee rondes:

  • indiendatum 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari 2019)
  • indiendatum 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli 2019).

In overleg met oKo en NICC, werd wel beslist om de projectronde van 15/01, bij wijze van overgangsmaatregel, nog één keer toe te passen voor beurzen en projecten van individuele kunstenaars die een subsidie aanvragen voor een bedrag tot en met 15.000 euro.
 
Voor alle andere organisaties en kunstenaars die plannen om voor 2019 subsidieaanvragen voor beurzen en projecten in te dienen boven 15.000 euro blijft gelden wat eerder gecommuniceerd werd. Zij kunnen hun aanvraag indienen ten laatste op 15/9/2018 (beslissing uiterlijk 15 januari 2019) voor beurzen of projecten die starten in de eerste helft van 2019, en ten laatste op 15/03/2019 (beslissing tegen uiterlijk 15 juli 2019) voor beurzen of projecten die starten in de tweede helft van 2019.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de beurzen uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum.