Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Stand van zaken traject afslanking provincies

03.04.2017
Vlaanderen - provincies
Vlaanderen - provinciesVlaanderen - provincies

Sinds de goedkeuring van het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies in het Vlaams Parlement op 9 november 2016 zijn er verschillende concrete stappen gezet richting een definitieve overdracht van de provinciale instellingen, taken en bevoegdheden.

Om te zorgen voor een maximale continuïteit in subsidiëring wordt voor cultuur een tweestromenbeleid opgezet: voor 2018 en 2019 wordt er werk gemaakt van tijdelijke reglementen voor culturele initiatieven en projecten met een regionale schaalgrootte, reikwijdte of uitstraling, en parallel met de uitwerking van tijdelijke reglementen wordt een regionaal cultuurdecreet uitgetekend. Het regionaal cultuurdecreet wordt van kracht op 1/1/2020. Voor jeugd is een bovenlokaal decreet Jeugd in de maak.

Lees meer