Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Commissies

Pool van beoordelaars

De pool van beoordelaars is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Uit deze pool worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies aangesteld in functie van de ingediende dossiers. Elke commissie is samengesteld uit een deel vaste en een deel wisselende leden. Het doel is om nog meer te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwis-seling van beoordelaars anderzijds. De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines.

 

Pool van voorzitters

Opdracht

Naast de adviescommissie en de pool van beoordelaars is voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Daarvoor kunnen zij onder meer beroep doen op het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling.

Als vergelijkbare dossiers over verschillende commissies verdeeld worden, houden de betrokken voorzitters een overlegmoment om de rangorde over alle door hen beoordeelde vergelijkbare dossiers te bepalen.


Mandaat en samenstelling

De voorzitters worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Nog dit jaar zal een nieuwe pool van voorzitters worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

 

Adviescommissie Kunsten

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende kerntaken heeft:

  • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen
  • beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling
  • erop toezien dat het proces van beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de strategische visienota
  • op metaniveau nagaan of de commissies rekening houden met de replieken in de de-finitieve adviezen (aanvragen werkingssubsidies)
  • een methodologische toetsing uitvoeren op de afstemming van het voorontwerp van beslissing op de strategische visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers. Ze vergadert ongeveer tien keer per jaar, d.i. telkens op de laatste vrijdag van maand.

Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De samenstelling ervan kan tijdens de mandaatperiode niet gewijzigd worden.

 

 

 

Secretarissen

Opdracht

Het secretariaat van de beoordeling wordt verzorgd door medewerkers van de afdeling Kunsten. De secretarissen ondersteunen de beoordelaars en voorzitters en bewaken - samen met de voorzitters - de continuïteit.