Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies Pilootprojecten waarderen

Erfgoed benoemen en bewaren vraagt dagelijks om strategische investeringen en beslissingen, o.a. inzake bewaren, behouden of ontwikkelen, onderzoeken, publieksgericht werken en participatie. Dit geldt vooral voor roerend, maar ook voor immaterieel cultureel erfgoed, en kan mee bepalend zijn voor initiatieven inzake digitalisering. 

Een doordacht waarderingsbeleid is dus onontbeerlijk bij alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking. Het is tegelijk motiverend om gericht en duurzaam rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking aan de slag te gaan. Door bv. de verankering in de beleidsvisie van een instelling of organisatie (cfr. het collectieplan, het informatiebeleidsplan, enz.), levert het een belangrijke bijdrage bij de duurzaamheid van de werking.

Hoewel er waarderingspraktijken en -ervaringen zijn in Vlaanderen, is er op dit ogenblik nog te weinig ervaring met het begeleiden en het toepassen van systematische waardering van cultureel erfgoed zowel in als over de verschillende organisaties en deelsectoren heen, en in een ‘ketenregie’ vanaf het moment van benoemen tot het moment van (her)bestemmen van cultureel erfgoed.

In het najaar 2017 presenteert FARO een toolbox. Die helpt de gebruiker om vanuit het soort erfgoed en de vraagstelling te kiezen welke methode/handleiding toe te passen. De toolbox wordt opgebouwd vanuit de basisnormen voor een kwaliteitsvolle waardering. FARO start in het najaar ook een vormingstraject rond waarderen op. Meer informatie vindt u in hun vormingskalender. Via de blog van Anne-Cathérine Olbrechts en de nieuwsbrief van FARO vzw blijft u op de hoogte van de werkzaamheden rond waarderen bij FARO.

Met het reglement pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed wordt het voor landelijke en regionale cultureel-erfgoedorganisaties mogelijk om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed, impulsen te geven aan deze praktijk én kennis en expertise op te bouwen en te delen zowel in de organisaties zelf als in het veld. 

In 2018 is er hiervoor 500.000 euro voorzien voor de landelijke aanvragers en 500.000 euro voor de regionale.