Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies Kunsten

Wijziging van het Kunstendecreet van 2013

In 2018 is het Kunstendecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit gewijzigd. De wijzigingen hebben vanaf 2019 invloed op de indiening en beoordelingsprocedures van subsidie-aanvragen.

De voornaamste vernieuwingen zijn:

 1. Meer kwantitatief onderbouwde landschapstekening en visienota
  De landschapstekening die het Kunstenpunt opmaakt ter voorbereiding van de visienota van de minister, zal naast een kwalitatieve analyse nu ook meer kwantitatieve gegevens bevatten. De landschapstekening zal de stand van zaken in de kunstensector weergeven “AS IS”, terwijl de visienota de beleidslijnen voor de toekomst zal bevatten “TO BE”.
 2. Anders dossiergebonden adviseren: geen autonoom zakelijk advies meer, maar één omvattend advies met relatieve score op basis van het gevraagde bedrag
  De eindverantwoordelijkheid voor het advies komt volledig bij de beoordelingscommissie. Daardoor behoren de vijfentwintig beoordelingscategorieën tot het verleden. De administratie maakt wel nog steeds de voorbereiding voor de beoordeling van het zakelijk criterium. De indien- en beoordelingsformat KIOSK zal hieraan aangepast worden.
 3. Anders dossieroverschrijdend adviseren
  De beoordelingscommissie beoordeelt niet langer enkel de individuele dossiers. Ze maakt nu ook een voorstel van rangschikking over alle voorliggende dossiers op basis van zowel de individuele kwaliteit als de mate waarin het dossier uitvoering geeft aan de aandachtspunten uit de visienota. Vervolgens brengt de administratie de rangschikkingen van de beoordelingscommissies samen in de ontwerpbeslissing, die moet afgestemd zijn op zowel de visienota als het beschikbare budget.
 4. Kennisverhoging van de beoordelaars: gedeeltelijk vaste commissies
  De beoordelingscommissies krijgen een aantal vaste leden voor een periode van vijf jaar. Dit aantal is bepaald op tenminste een derde en maximaal één minder dan de helft. Dit is van belang om de door beoordelaars opgebouwde kennis over zowel het kunstenveld als de adviespraktijk duurzaam mee te nemen in de beoordeling.
 5. Invoering van een hoorzitting bij werkingssubsidies
  Wie werkingssubsidies aanvraagt (indiendatum 1 december 2020) zal de kans krijgen om tijdens een hoorzitting rechtstreeks op vragen van de beoordelingscommissie te kunnen antwoorden. De hoorzitting gebeurt nadat de beoordelingscommissie het dossier heeft gelezen, en voorafgaand aan de advisering.
 6. Schrapping van de verhaalprocedure, behoud van de repliekmogelijkheid
  De twee mogelijkheden om te reageren op een voorlopig advies bij werkingssubsidies worden herleid tot één. De verhaalprocedure wordt geschrapt maar de repliekprocedure blijft behouden en is voor iedereen gelijk toegankelijk. Een repliek dient wel enkel om feitelijke onjuistheden in het voorlopig advies recht te zetten.
 7. Schrapping van de jaarlijkse actieplannen, vervanging door een eenmalig geactualiseerd beleidsplan
  De tot nu toe jaarlijks in te dienen actieplannen worden geschrapt vanaf najaar 2018. De basis voor het toezicht wordt het werkingsverslag van de organisatie en het ingediende beleidsplan. Dit beleidsplan zal wel éénmaal moeten aangepast worden. Dit zal gebeuren na beslissing over het subsidiebedrag op 1 oktober 2021. De indiendatum voor het geactualiseerd beleidsplan wordt bepaald in het nog goed te keuren besluit van de Vlaamse Regering.
 8. Mandaatfuncties voor artistieke en zakelijke eindverantwoordelijken van kunstinstellingen
  Deze wijziging wil meer dynamiek brengen in het beleid van de Kunstinstellingen. Welke functie het precies betreft wordt in de beheersovereenkomsten van de individuele kunstinstellingen vastgelegd. De regel is enkel van toepassing op toekomstige vacatures. De lopende contracten worden dus behouden.
 9. De beslissingsdatum voor werkingssubsidies verschuift naar 1 oktober, de indiendatum naar 1 december
  De begrotingsbesprekingen binnen de Regering gebeuren elk jaar in september. Dit biedt een betere context om te onderhandelen over het cultuurbudget dan juni. Daarom wordt de beslissingsdatum voor werkingssubsidies verschoven naar 1 oktober (2021). Deze beslissingsdatum werd eerder ook in het decreet roerend cultureel erfgoed en het decreet op het sociaal-cultureel werk opgenomen.
 10. Vereenvoudiging van het zakelijk criterium en twee artistieke criteria
  Enkele criteria worden samengenomen zodat het aantal criteria vermindert. Dit zal ook tot een vereenvoudiging van KIOSK leiden.

Kunstendecreet van 2013

In 2013 werd het Kunstendecreet van 2004 grondig herschreven. De voornaamste vernieuwingen waren: