Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies voor publicaties

Niet-periodieke publicaties

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de uitgave van een niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicatie bezorgt een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon een aanvraag voor een subsidie aan het agentschap. Deze aanvraag bevat alle informatie die nodig en nuttig is om het dossier te toetsen. De aanvraag bevat minstens:

 • de voorziene distributie
 • de publicatiedatum
 • de verkoopprijs
 • een Curriculum Vitae van de auteur
 • de inhoudsopgave
 • het manuscript of een representatief deel ervan
 • een gedetailleerde kostenraming
 • de geplande oplage in het eerste jaar
 • de geplande promotie

Het agentschap verplicht een model van aanvraagformulier.

U moet uw dossier zowel op papier als digitaal indienen

 • op papier in 12 exemplaren per aangetekende post of tegen ontvangstbewijs op volgend adres:
  • Kunsten en Erfgoed 
   t.a.v. Jos Van Rillaer, administrateur-generaal 
   Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
 • voeg het digitale exemplaar op cd-rom bij het postpakket of stuur het via email naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be

Periodieke publicaties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in werkingssubsidies aan uitgevers voor de uitgave van een periodieke publicatie, ongeacht de drager. Een periodieke publicatie hoeft dus niet noodzakelijk op papier te verschijnen, ook online publicaties of publicaties op cd-rom en andere media komen voor subsidiëring in aanmerking.

De werkingssubsidie is een tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten voor het uitgeven van de periodieke publicatie. De jaarlijkse werkingssubsidie bedraagt ten minste 7.500 euro.


Voorwaarden

De uitgever moet:

 • beschikken over een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon
 • zijn zetel en zijn werking hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • voldoende expertise kunnen voorleggen met betrekking tot het uitgeven en distribueren van publicaties, of kunnen aantonen dat hij daarop afdoende een beroep kan doen
 • een publicatieplan voorleggen voor de beleidsperiode.

De periodieke publicatie moet:

 • minstens tweemaal per jaar verschijnen in dezelfde reeks
 • verkrijgbaar zijn en gedistribueerd worden in heel Vlaanderen.

De volgende publicaties komen niet in aanmerking voor de subsidiëring:

 • publicaties die gesubsidieerd worden op basis van een ander decreet
 • publicaties van rechtspersonen die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.


Subsidieregeling voor de periodieke publicaties over volkscultuur en geschiedenis

In het Cultureel-erfgoeddecreet staat een verdere subsidieregeling voor de periodieke publicaties over volkscultuur en geschiedenis, die onder de bepalingen van het vroegere Decreet op de volkscultuur een subsidie ontvingen tot 2008 en geen landelijke organisatie zijn en niet behoren tot een cultureel-erfgoedconvenant.

Zij ontvangen nog tot 2014 het subsidiebedrag van 2007 mits zij aan de criteria voldoen.