Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Adviescommissie kunsten

 

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende drie kerntaken heeft:

 • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen;
 • beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling;
 • erop toezien dat het proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers. Ze vergadert ongeveer tien keer per jaar, d.i. telkens op de laatste vrijdag van maand.


Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De samenstelling ervan kan tijdens de mandaatperiode niet gewijzigd worden.

 

Agenda adviescommissie 2017 (algemeen)

De adviescommissie werkt momenteel aan een evaluatie van de beoordelingsprocedure. Daartoe werd een enquête georganiseerd bij de sector en de beoordelaars en werd feedback gezocht van de VVSG, de SARC, Kunstenpunt, oKo en de voorzitters van de beoordelingscommissies. De adviescommissie zal de analyses en de feedback van deze actoren ter harte nemen en punten evalueren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg van het Kunstendecreet. Zij zal deze evaluatie daarna terugkoppelen naar de verschillende actoren.

Sommige punten kunnen op korte termijn worden doorgevoerd, andere vragen een evaluatie op middellange termijn. Enkele punten liggen decretaal vast en vereisen een wijziging in het decreet.

 • De adviescommissie werkt op korte termijn aan een update van het draaiboek en aan een handleiding die bij het draaiboek hoort. De handleiding zal een beknopt overzicht omvatten van het evaluatieapparaat, evenals concrete scenario's en best practices. De adviescommissie zal deze handleiding voor beoordelaars uitwerken tegen de eerste beoordelingsronde van 2018 met indiendatum 15 september 2017.
 • Op middellange termijn zal de adviescommissie volgende elementen van het beoordelingsproces evalueren: de rol van de voorzitters en het voorzittersoverleg, het aantal commissieleden, de ranking, het verloop van een vergadering, de werklast, de rol van het zakelijk en artistiek advies, de aanstelling van de poolleden en de samenstelling van de beoordelingscommissies. Daarnaast zal de commissie ook de deontologische code verduidelijken.
 • Het verhaal en de repliek zijn decretaal bepaald. De adviescommissie zal in de handleiding verduidelijken wat deze inhouden en zal de minister eventueel adviseren om decreetswijzigingen te overwegen. Zij bekijkt eveneens een systeem van hearings.
 

Agenda adviescommissie 2018 (per vergadering)

 vrijdag 26 januari 2018:
 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Kennismaking met Jan Denolf, afdelingshoofd Subsidiëren & Erkennen
 3. Opvolging
  1. Presentatie voorstel beurzen
  2. Lijstje stakeholders in functie van jaaragenda
 4. Presentatie beoordeling eerste projectronde 2018
 5. Varia