Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van beoordelaars

Opdracht

Uit de pool van beoordelaars worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.

De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Op basis hiervan beoordelen zij de subsidieaanvragen binnen het kader dat hiervoor door de adviescommissie is uitgewerkt onder meer in het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De nieuwe pool van beoordelaars is op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar. Die pool wordt vanaf 1 november 2017 aangevuld met de personen vermeld in de volgende aanvullende lijst pool van beoordelaars (PDF). Deze benoeming is voor alle leden van kracht tot 31 mei 2019.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 doorgingen in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

Naar aanleiding van de benoeming van 38 bijkomende commissieleden organiseerde het Departement CJM / team Kunsten en Cultureel Erfgoed begin februari 2018  een infosessie voor die nieuwe beoordelaars. Daar werd onder meer aan de hand van de volgende presentaties gefocust op een aantal aspecten die van belang zijn voor het formuleren van een advies onder het Kunstendecreet: