Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Commissies Kunsten

Adviescommissie Kunsten


Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie kunsten. De adviescommissie heeft als taak om de beoordelingsmethodiek te ontwikkelen en bewaken. De manier waarop de beoordeling door de pool van beoordelaars moet gebeuren, wordt bijvoorbeeld bepaald door de adviescommissie. De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers.

De adviescommissie is de enige vaste commissie. Haar mandaat startte in november 2014 en loopt voor 5 jaar. De leden zijn:


Bart Demuyt, voorzitter

Bart Demuyt is directeur van AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) en directeur van Alamire Foundation (Studiecentrum voor muziek in de Lage Landen).

Tel: +32 475 399 324


Lara Rogiers

Lara Rogiers studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde, Culturele Studies en Media- en Informatiekunde aan de K.U.Leuven. Haar eerste professionele ervaring deed ze op als coördinator van Kunstencentrum Tor (Genk). Sinds 2006 werkt ze bij het Vlaams Fonds voor de Letteren, eerst als stafmedewerker en sinds 2014 als coördinator van de binnenlandwerking. Op dit moment is zij daar verantwoordelijk voor beleidsmatig werk en de opvolgen van subsidiedossiers binnen de volgende domeinen: theaterliteratuur, poëzie en essay, vertalers in het Nederlands, literaire manifestaties en organisaties en de Beroepscommissie. Lara Rogiers is lid van de Raad van Bestuur van fABULEUS vzw, Sarma vzw, Rubber Duck vzw en ze is lid van de algemene vergadering van OPEK vzw. 


Ann Laenen

Ann Laenen is decaan van LUCA Faculteit Kunsten / Bijzondere Faculteit Kunsten KU Leuven. Ze is lid van de Algemene Vergadering H.I.S.K., bestuurslid van Koorlink vzw en vzw LOBK,  voorzitter van C.H.I.P.S. vzw. en lid van de commissie Actuele Kunst van de Associatie KU Leuven.  Ze is expert in kunsteducatie en cultuurcommunicatie. Ze zette in 2009 de stap naar het Hoger Kunst Onderwijs en was voordien actief als consultant educatie/communicatie & nieuwe media, projectleider en interim manager binnen verschillende culturele projecten zowel nationaal als Europees. Ze behaalde in 2007 een PhD in Arts Education aan de University of Leeds

 
Bruno Verbergt

Bruno Verbergt startte zijn professionele loopbaan als artistiek directeur van de Leuvense hedendaagse dansorganisatie Klapstuk vzw en bouwde verder ervaring op in de cultuursector als kabinetschef van de Antwerpse schepen voor cultuur Eric Antonis en als directeur van Antwerpen Open vzw, de onafhankelijke kunstenorganisatie die evenementen als Van Dyck 1999, MODE2001, Rubens2004, Antwerpen Wereldboekenstad 2004 en het festival Zomer van Antwerpen (co-)organiseert.

Hoofdfunctie: gastdocent (deeltijds) cultuurmanagement Universiteit Antwerpen; zaakvoerder IMPECS bvba – management consultancy, training & beleidsadvies.
Nevenfuncties: voorzitter raad van bestuur en algemene vergadering vzw Damaged Goods (Meg Stuart), Brussel; jurylid stedelijk subsidiereglement ‘Kunst maakt de stad’ en ‘Impulssubsidies kunsten’, stad Antwerpen. 


Peter Westenberg

Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en artistiek leider van Constant, een onderzoeksgerichte vzw voor kunst en media met een focus op vrije software, copyleft en gender en technologie. Hij is lid van de beoordelingscommissie Audiovisueel van de Vlaamse Gemeenschap en zit in de stuurgroep van het Brussels Kunsten Overleg. 


Hai-Chay Jiang

Hai-Chay Jiang startte haar loopbaan bij BRONKS jeugdtheater met als hoofdtaak realisatie en festivalcoördinatie. Vervolgens werkte ze als
project- en publieksmedewerker bij Art Basics for Children, Het beschrijf/Passa Porta, CIMIC (Thomas More hogeschool), STUK en leidde lange tijd de kunsteducatieve organisatie Artforum vzw.
Zij specialiseerde zich voornamelijk in cultuurparticipatieve praktijken en zetelt onder meer in de adviescommissie letteren en samenleving (Vlaams Fonds voor de Letteren). Op dit moment werkt ze bij de directie Cultuur van de stad Leuven als projectcoördinator.


Marijke Leye

Marijke Leye is hoofd van het team Advies en Ondersteuning bij de Cultuurdienst van de stad Gent en onder meer trekker van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Van 2002 tot 2007 was zij medewerker sociaal-artistieke praktijken bij Kunst en Democratie en daarvoor vormingswerker bij de voormalige Volkshogescholen Elcker-ik. Van 2012 tot 2015 is zij lid en vanaf december 2014 voorzitter van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werkingen.   


Glenn Magerman

Glenn Magerman is onderzoeker Economische Wetenschappen aan de KULeuven (Visiting Scholar Stanford University 2014), oprichter van Magma Comm v. (Music and Economics) en bestuurder bij Terra Nova vzw. Hij is onderzoeker naar netwerken in economie aan de KULeuven en is op dit moment ook verbonden aan de Nationale Bank van België voor een project rond de impact van internationale schokken op de Belgische economie. Hij heeft verder ook masters in zowel klassieke muziek (Conservatorium Maastricht) als jazz (Conservatorium Antwerpen), en heeft als trompettist internationaal gespeeld, zowel in klassieke, jazz, pop en wereldmuziek bezettingen. Hij geeft ook lezingen rond copyrights, online business modellen in muziek en onderzoeksmethoden aan KUL, PXL Music etc. 


Marijke Vandebuerie

Marijke Vandebuerie was in de periode 1990-2002 achtereenvolgens zakelijk leider en algemeen directeur van de Beursschouwburg in Brussel. Aansluitend werd ze algemeen directeur van de Brusselse geschreven pers: het weekblad Brussel Deze Week, het cultuurmagazine Agenda en de nieuwssite brusselnieuws.be en sinds eind 2013 is ze zakelijk leider bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het VAF beheert het Filmfonds, het Mediafonds en het Gamefonds en het economisch fonds Screen Flanders.

Zij is tevens lid van de adviesraad Kunsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bestuurder van de dansschool P.A.R.T.S. en van Flagey, het Brussels cultuurhuis rond muziek en beeld.


Laurien Saraber

Adres: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Postbus 1079, 1000 BB Amsterdam, Nederland


Lyne Viskens, secretaris

Pool van beoordelaars

De pool van beoordelaars (PDF) is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2019. Uit deze pool worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies aangesteld in functie van de ingediende dossiers. De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.


Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 2de ronde 2017

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 2de ronde 2017 (PDF)


Samenstelling van de commissies projecten en beurzen (1ste ronde 2017)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  1ste ronde 2017 (PDF) 


Samenstelling van de commissies projecten en beurzen (3de ronde 2016)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  3de ronde 2016 (PDF)


Samenstelling van de commissies projecten en beurzen (2de ronde 2016)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  2de ronde 2016 (PDF)


Samenstelling verhaalcommissies structurele aanvragen 2017-2021

Samenstelling verhaalcommissies structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)


Samenstelling extra leden behandeling structurele aanvragen 2017-2021

Samenstelling extra leden behandeling replieken structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)


Samenstelling van de commissies projecten en beurzen (1ste ronde 2016)

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 1ste ronde 2016 (PDF)


Samenstelling van de commissies structurele aanvragen 2017-2021

Eerder lieten we reeds weten dat er 302 aanvragen voor een subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2017-2021 ingediend werden. Om die aanvragen te beoordelen, werden uit de pool van beoordelaars de commissies samengesteld.  Deze commissies zullen groepen van vergelijkbare aanvragen beoordelen. 

Bij de samenstelling van de commissies structurele aanvragen 2017-2021 werd gezorgd dat de kenmerken van de dossiers (aangeduide functies en disciplines) gereflecteerd worden in de aanwezige expertise van een commissie . Verder werd een gezonde balans nagestreefd van beoordelaars met ervaring in vroegere beoordelingscommissies en nieuwe beoordelaars.  Daarnaast werden de beschikbaarheden en betrokkenheden van de beoordelaars nagegaan.  Volgende betrokkenheden zorgen ervoor dat een beoordelaar niet kan mee adviseren in een commissie tijdens de ronde:

  • personeelslid van een organisatie die een dossier heeft ingediend
  • bestuurder van een organisatie die een dossier heeft ingediend
  • de beoordelaar heeft meegeschreven aan het ingediende dossier

De vergaderingen van de verschillende beoordelingscommissies vinden plaats vanaf eind november. De regelgeving bepaalt niet wanneer het voorlopig voorstel van beslissing (het zgn. preadvies) moet bezorgd worden aan de aanvragers. Maar de streefdatum ligt tussen 31 januari en 15 februari 2016.

Het voorlopig voorstel van beslissing zal voor de betrokken organisaties zichtbaar worden gemaakt via KIOSK. Zij krijgen tien werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat het werd vrijgegeven, om eventueel een schriftelijke reactie of een verhaal in te dienen. Ook dat moet via KIOSK gebeuren. 

Een schriftelijke reactie op het voorlopig voorstel van beslissing kan ingediend worden als reactie op een positief advies (zakelijk en/of artistiek) en zal worden voorgelegd aan de commissies of zakelijk adviseur die dit advies heeft uitgebracht. 

Een verhaal kan enkel ingediend worden indien het (zakelijk en/of artistiek) advies negatief is. Om ontvankelijk te zijn moet een verhaal wel de nodige argumenten bevatten waaruit zou blijken dat het beoordelingsproces niet zorgvuldig zou verlopen zijn . Indien dat niet kan aangetoond worden, eindigt de verhaalprocedure en blijft het oorspronkelijke advies gelden. Bij een ontvankelijk verhaal wordt het dossier voorgelegd aan een commissie die is samengesteld uit leden die niet betrokken waren bij de opmaak van het advies.

De beslissing van de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Cultuur moet uiterlijk 30 juni 2016 worden genomen. Aangezien in het decreet is bepaald dat de Vlaamse provincies, de Vlaamse steden en gemeenten, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, nog worden gehoord na de beoordelingsprocedure, zullen de definitieve adviezen uiterlijk op 15 mei 2016 bezorgd worden aan de minister van Cultuur.

Voor de ondersteunende organisaties en de Vlaamse kunstinstellingen loopt een andere procedure. De samenstelling van deze commissies per instelling moet nog voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.


Contactgegevens van de beoordelaars
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

Contactgegevens van de beoordelaars

Pool van voorzitters

De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen.

De pool van voorzitters is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2019.


Contactgegevens van de voorzitters
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

 

Voorzitter

Werkgever/Beroep

Correspondentieadres

E-mail

Jan Boelen

 

 

 

Tijl Bossuyt

Artistiek en zakelijk leider De Veerman

Kronenburgstraat 34, 2000 Antwerpen

tijl.bossuyt@veerman.be

Etienne Boumans

 

 

 

Els De Bodt

Algemeen directeur HETPALEIS

Hoveniersdreef 118, 3001 Leuven

els@hetpaleis.be

Miek De Kepper

Opdrachthouder Locus vzw

Bergstraat 27, 3360 Bierbeek

miek.dekepper@Locusnet.be

Lies Declerck

 

 

lies.declerck@telenet.be

Rafael Heylen

Zelfstandig consultant

Ring 25 0101, 2200 Herentals

heylen.raf@gmail.com

Tine Holvoet

Teamtank

 

tine.holvoet@teamtank.be

Oznur Karaca

 

 

ozinur@yahoo.com

Thérèse Legierse

 

 

thereselegierse@skynet.be

Alex Mallems

 

 

 

Ludo Melis

 

 

 

Stephan Moens

 

 

 

Ann Overbergh

 

Visserij 109, 9000 Gent

ann.overbergh@gmail.com

Rolf Quaghebeur

 

 

rolf@argosarts.org