Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Focusgroep(en)

In september en oktober 2015 vinden er vier focusgroepen plaats. De deelnemers reflecteren over de lange termijn (horizon 2030). De onderwerpen van de focusgroepen bouwen voort op de bijdragen die de deelsectoren op 28 april 2015 voorstelden.

  • In de eerste focusgroep buigen de deelnemers van alle focusgroepen zich over de uitgangspunten voor een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.
  • In de tweede focusgroep komt het (maatschappelijk) waarderen van erfgoed aan bod.
  • De derde focusgroep buigt zich over organisatie-overstijgende samenwerkings- en netwerkmodellen voor een 21ste-eeuwse erfgoedwerking.
  • De vierde focusgroep bekijkt structuren en processen in en voor de 21ste-eeuwse erfgoedorganisatie.

De focusgroepen moeten resulteren in aanbevelingen die bouwstenen vormen voor de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.


Samenstelling en omkadering

De focusgroepen werden, op basis van een voorstel van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, door de minister samengesteld. Hierbij werd er expliciet voor geopteerd om erfgoedwerkers uit alle deelsectoren van het gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld te betrekken, aangevuld met een aantal mensen van daarbuiten.

Een kern van 15 erfgoedwerkers zorgt ervoor dat alle dimensies van erfgoed – onroerend, roerend (incl. topstukken), immaterieel en digitaal – in de vier focusgroepen meegenomen worden. Ook het perspectief van de verschillende bestuursniveaus en beleidscontexten waarin erfgoedbeleid vorm krijgt en uitgevoerd wordt, nemen zij mee. Deze kern wordt wisselend in focusgroep 2, 3 en 4 aangevuld met collega’s uit het veld, omwille van hun specifieke expertise of reflecties met betrekking tot een thema. Zij verrijken op die manier de discussies in een bepaalde focusgroep.

Hun dagelijkse ervaring met en inzichten in de zorg voor en omgang met collecties (roerend en immaterieel erfgoed), het werken met en voor verschillende erfgoedgemeenschappen en/of publieken, de complementaire werking van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (lokaal, regionaal, Vlaams), digitalisering, internationale referentiekaders, … worden op die manier samengebracht.

Om de discussies te voeden en aan te vullen wordt elke focusgroep ingeleid door één of meerdere sprekers.

De omkadering van de focusgroepen gebeurt door medewerkers van FARO vzw en de afdeling Cultureel Erfgoed. Zij zorgen daardoor mee voor continuïteit in het proces en kennisoverdracht. Op die manier kan voortgebouwd worden op de resultaten uit de vorige focusgroepen.

Patrick De Rynck als dagvoorzitter leidt de focusgroepen telkens in goede banen.


Resultaten

De focusgroepen werken aan aanbevelingen, die bouwstenen vormen voor de conceptnota cultureel-erfgoedbeleid. Deze worden op het Groot Onderhoud (27 oktober 2015, Het Pand, Gent) tijdens werkgroepen in de namiddag toegelicht en besproken.